Diverses Fremdes aus dem Weltweiten Werbe Web

Zum
Inhaltsverzeichnis

VáÏená paní, VáÏen˘ pane

Dovolujeme si Vás v souladu se zákonem zdvofiile poÏádat o souhlas se zasíláním obãasn˘ch nezávazn˘ch nabídek. Zab˘váme se:
- rychlov˘ukou ANGLIâTINY + NùMâINY aj. na PC,
- interaktivní v˘ukou MATEMATIKY, FYZIKY, CHEMIE a âE·TINY,
- tvorbou multimediálních ENCYKLOPEDIÍ s tématikou DùJIN, ZEMùPISU, P€ÍRODY atp,
- studijní NÁPOVùDOU prostfiednictvím mobilÛ, uãením z TELEVIZNÍ OBRAZOVKY apod.,
- sebevzd®ßláním ÏákÛ a studentÛ, kvalifikací dosp®ßl˘ch.
Doménové jméno: www.senzace.cz.
Zaruãujeme:
- nabídky se zasílají nezávazn®ß a zdarma,
- souhlas se zasíláním mÛÏete kdykoli a okamÏit®ß odvolat,
- k niãemu dal‰ímu se tímto nezavazujete.
Bezplatná linka k pfiípadnému ov®ßfiení t®ßchto skuteãností: 800 331 134

V pfiípad®ß, Ïe SOUHLASÍTE se zasíláním na‰ich el. obchodních sd®ßlení, odpov®ßzte prosím na tento e-mail s pfiedm®ßtem ANO

V pfiípad®ß, Ïe NESOUHLASÍTE se zasíláním na‰ich el. obchodních sd®ßlení, odpov®ßzte prosím na tento e-mail s pfiedm®ßtem NE

Pokud na tuto Ïádost nebudete reagovat, obchodní sd®ßlení Vám nebudou zasílána.

S úctou a pod®ßkováním
Dr. Jifií Ho‰ek, vedoucí internetového marketingu

Google
 
Web stangl.eu


Hinweis: Die hier versammelten Originaltexte aus dem www stammen überwiegend aus unverlangt zugesendeten mails, in denen das www missbraucht wird. Die hier zusammengestellten Texte dienen als Lehrmittel zur Aufklärung für die mündigen InternetusererInnen, die dadurch in Zukunft vor unlauteren Methoden geschützt werden sollen.

impressum www.stangl.eu